ubezpieczenia emerytalne

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W życiu pewne są tylko śmierć, podatki i… składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dla sporej części z nas jest to przymus, jednak nie dla każdego. Jak wyglądałby świat bez podatków i składek? Tego możemy się jedynie domyślać. To, co jednak z pewnością wiemy, to to, co dokładnie daje nam opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do czego nas to uprawnia oraz kto jest z nich zwolniony.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przymus, czy dobrowolność?

Przymus bądź dobrowolność determinuje sytuacja zawodowa lub społeczna danej osoby. Najliczniejszą grupę obowiązkowo ubezpieczonych stanowią pracownicy (z wyłączeniem zawodu prokuratora). Lista osób, które są zobowiązane do opłacania składek, jest jednak znacznie szersza. Należą do nich m.in.:

 • wykonujący pracę nakładczą, czyli pracę wykonywaną w domu, w wybranych przez pracownika godzinach,
 • pracujący na podstawie umowy zlecenia lub umowy równoważnej oraz współpracownicy takich osób,
  członkowie spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni produkcyjnej,
 • prowadzący pozarolniczą działalność oraz współpracownicy (bliscy) osób, które prowadzą taką działalność,
 • posłowie i senatorowie,
 • doktoranci pobierający stypendium,
 • osoby duchowne,
 • niezawodni żołnierze, pełniący czynną służbę wojskową (z wyłączeniem służby kandydackiej),
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
 • pobierający zasiłki – dla bezrobotnych, macierzyński, socjalny, dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • pobierający świadczenia – integracyjne, socjalne (pobierane w czasie urlopu), szkoleniowe (wypłacane po ustaniu zatrudnienia), pielęgnacyjne.

Jeżeli dana osoba nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, może przystąpić do niego dobrowolnie, jeżeli:

 • mieszka w Polsce,
 • nie mieszka w Polsce, ale była w przeszłości objęta takim ubezpieczeniem,
 • nie mieszka w Polsce, ale wpisuje się w przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
ubezpieczenia rentowe

Warunki i korzyści ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Aby podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, konieczne jest zgłoszenie ubezpieczonego do ZUS oraz odprowadzanie comiesięcznych składek w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne oraz 8% na ubezpieczenie rentowe. Składka nie przekracza 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenia przysługujące ubezpieczonemu lub jego rodzinie:

 • emerytura,
 • renta w przypadku niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
 • zasiłek pogrzebowy.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe - uciążliwy obowiązek?

Jak widzimy, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowego to, poza kilkoma wyjątkami, przymus. Jest on jednak ważny, gdyż uprawnia nas do korzystania w przyszłości z różnego rodzaju świadczeń, m.in. emerytury. Dla jednych może być to uciążliwe, dla drugich przydatne i sensowne. Bardzo wiele zależy od sytuacji zawodowo-społecznej, w jakiej się obecnie znajdujemy.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia, skontaktuj się z naszym przedstawicielem już dziś!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry